Encara que la nostra funció principal és l'exercici de la TUTELA o les altres institucions de protecció previstes per la llei, la nostra tasca comença molt abans. Es pot agrupar en els següents àmbits:

 

DIVULGACIÓ I ASSESSORAMENT

Totes aquelles accions i iniciatives adreçades a famílies, entitats i persones en general per informar de la manera més planera possible de totes les qüestions referents a la incapacitació, altrament dit, modificació de la capacitat de els persones.

Què és i què no és, avantatges i implicacions, en quines situacions es recomana iniciar un procés d'incapacitació, qui pot fer-ho, la qüestió del testament dels pares, etc... Preguntes i qüestions que fan referència al futur de les persones però que és millor parlar-les i pensar-les abans. Ens posem a disposició per assessorar a tothom que ho necessiti.

 

PRETUTELA

El procés de modificació de la capacitat d'una persona segueix una sèrie d'etapes establertes que permeten a totes les parts implicades (persona, familiars, tècnics, tutor, fiscal, advocat, jutge,..) fer la seva feina. Aquest procés pot durar entre 6 mesos i un any en funció de diferents variables.

Al principi d'aquest procés, es demana a la Fundació si està disposada a acceptar un possible nou cas de tutela. A partir de llavors, comença el treball de conèixer en profunditat el cas amb l'objectiu de poder discernir si la nostra entitat pot assumir la tutoria d'aquella persona amb la garantia de poder exercir el càrrec amb professionalitat i diligència. Aquesta decisió correspon al Patronat de l Fundació.

Una altra via d’accedir a la Pretutela és la signatura d’un acord d’intencions entre pares de la persona incapacitada i la Fundació per tal d’assumir al tutela en el moment que els pares no hi siguin.

 

TUTELA

Un cop acceptat el càrrec de tutor, la funció de tutor se centra en els següent aspectes:

- Realització i presentació de Inventari de Bens del tutelat al jutge. Cal fer-ho una única vegada durant els primers 60 dies de tutela.
- Gestió patrimonial i econòmica dels bens del tutelat.
- Vetllar pel seu benestar en els àmbits de la residència, manutenció, salut, lleure.
- Promoure la correcta i més adient integració socio/laboral de la persona.
- Contacte directe amb la persona per conèixer i fer seguiment de la seva situació personal.
- Realització i presentació de l'Estat de Comptes al jutge amb periodicitat anual.
- Coordinació amb entorn del tutelat ( familiars, entitats on resideix i/o treballa) per tal d'alinear esforços i accions en benefici de la persona.