El procés de modificació de la capacitat d'una persona segueix una sèrie d'etapes establertes que permeten a totes les parts implicades (persona, familiars, tècnics, tutor, fiscal, advocat, jutge,..) fer la seva feina. Aquest procés pot durar entre 6 mesos i un any en funció de diferents variables.

Al principi d'aquest procés, es demana a la Fundació si està disposada a acceptar un possible nou cas de tutela. A partir de llavors, comença el treball de conèixer en profunditat el cas amb l'objectiu de poder discernir si la nostra entitat pot assumir la tutoria d'aquella persona amb la garantia de poder exercir el càrrec amb professionalitat i diligència. Aquesta decisió correspon al Patronat de l Fundació.

Una altra via d’accedir a la Pretutela és la signatura d’un acord d’intencions entre pares de la persona incapacitada i la Fundació per tal d’assumir al tutela en el moment que els pares no hi siguin.